חוות דעת מומחה לדין זר: סין, רוסיה, אוקראינה


חוות דעת מומחה לדין זר: סין, רוסיה, אוקראינה

ניהול תיק משפטי שמעורבים בו צדדים תושבי חו"ל או אירועים אשר התרחשו בחו"ל, דורש לעתים הגשת חוות דעת של מומחה לדין זר. דרישה זו נובעת מכללי משפט בינלאומי פרטי המעוגנים היטב בדין הישראלי, הן לצורך הוכחת הדין המהותי החל בחו"ל, והן לשם הוכחת תקינות הפרוצדורה אשר ננקטה בחו"ל, מבחינת הדין הישראלי והדין שחל באותה מדינה.

משרדנו מתמחה במתן חוות דעת לדין הזר במדינות אלה:

  • סין
  • רוסיה
  • אוקראינה

מהם המקרים השכיחים בהם נדרשת הגשת חוות דעת מומחה לדין הזר?

חוות דעת מומחה לדין זר בתיקי ירושה

בתיקי ירושה נדרשת חוות דעת מומחה לדין זר כל אימת שמדובר במנוח תושב חו"ל, ויש להוכיח את הדין המהותי החל עליו במדינת תושבותו, לפיו תידון ותוכרע שאלת הזכאות של יורשים בעזבונו.

חוות דעת מומחה לדין זר בתיקים אזרחיים – המצאה לחוץ לארץ

ככל שמורה בית המשפט בישראל להמציא מסמכים לחוץ לארץ, המצאה זו חייבת לעמוד בתנאים הקבועים באמנת האג בדבר המצאתם, בחוץ לארץ, של כתבי בי-דין וכתבים שלא מבי-דין, בעניינים אזרחיים או מסחריים, כדי להיחשב המצאה כדין הן בישראל, והן במדינה אליה מומצאים המסמכים. כאן נדרשת חוות דעת מומחה לדין זר כדי לוודא כי ההמצאה תיחשב תקפה במדינה בה יושב מקבל ההמצאה.

חוות דעת מומחה לדין זר בתיקים אזרחיים – דין מהותי במדינות זרות

ככל שאירועים רלוונטיים לתיק מתרחשים בחוץ לארץ, למשל ההסכם נכרת בחו"ל או הפגיעה התרחשה בחו"ל או עבירה נעברה בחו"ל, עשוי לחול דין מקום האירוע. משפט הישראלי מקים חזקת שוויון הדינים, אך חזקה זו ניתנת לסתירה, על ידי הוכחת הוראות רלוונטיות של דין זר, אשר שונות מהדין הישראלי. הוכחת הדין הזר תתאפשר באמצעות הגשת חוות דעת של מומחה לדין הזר.

חוות דעת מומחה לדין זר – אכיפת פסקי חוץ

פסק דין הניתן במדינה כלשהי אינו תקף באופן אוטומטי במדינות אחרות. לכל מדינה שיטת המשפט שלה והכרה בפסק דין של מדינה אחרת דורשת עיון ואישור של ביהמ"ש המקומי. אכיפת פסק דין זר אינה ענין של מה בכך, היא דורשת הקפדה על ההליך והבאת ראיות אשר יספקו את ביהמ"ש המקומי, גי פסק הדין במדינה המקורית התקבל כדין, תוך כדי הליך ראוי וצודק, ודרישות שונות אחרות.

פסיקת ביהמ"ש העליון בע"א 4587/01 אריה שפלטר נ' נס שובל, קובעת כי סוגיה של דין זר דורשת הוכחה עובדתית. לפיכך, הדרך לספק את אותה ההוכחה העובדתית, היא באמצעות הגשת חוות דעת מומחה לדין הזר.

לא יאכף פסק חוץ אלא בהתאם לחוק זר והוראותיו. במסגרת הליך זה, לעתים קרובות, יתבקש מומחה לדין הזר לחוות דעתו, האם פסק הדין אשר ניתן בחו"ל, הינו אכיף ועומד בכפוף לחוק.

החוק מונה שתי דרכים בעזרתן ניתן לקלוט פסק זר וליתן לו תוקף בישראל. הדרך הראשונה היא באמצעות הליך של אכיפת פסק חוץ, לשם כך יש לעמוד בתנאים להלן:

  • הפסק ניתן על ידי בית המשפט המוסמך במדינה בה הוא ניתן;
  • הפסק אינו ניתן עוד לערעור;
  • החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל, ותכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור;
  • הפסק הוא בר-ביצוע במדינה בה הוא ניתן.
  • במדינה בה ניתן הפסק אוכפים פסקים של בתי המשפט בישראל.

לצורך הוכחת קיום תנאים אלה יש להסתייע  בחוות דעת בדין הזר בה מומחה מוסמך יבחן כל מקרה לגופו.

הדרך השניה היא באמצעות הכרה וגם כאן הגשת חוות דעת למומחה לדין זר תתאפשר לצדדים להוכיח את טענותיהם.

כמו כן, לעתים יש צורך בהגשת חוות דעת של מומחה לדין זר בעוד תחומים כגון דיני משפחה (לרבות התרת נישואין, משמורת), דיני שטרות, דיני עונשין.

מומחה ישראלי לדין זר או מומחה תושב חו"ל?

לעתים קרובות, הצדדים לסכסוך משפטי נתקלים במחסור של מומחים בדין הזר בישראל ופונים למומחים בחוץ לארץ. לכאורה, המומחה אשר עורך את חוות הדעת לדין הזר, חייב להיות בקיא בהוראות הדין של אותה מדינה זרה בלבד. אלא מהי, חוות דעת לעתים המתייחסת הן להוראות הדין הזר והן להוראות הדין הישראלי ועומדת על ההבדלים ועל הקורלציה בין שני הדינים. על כן, יש העדפה ברורה למומחה לדין זר שהוא גם בקיא בדין הישראלי על פני מומחים תושבי חו"ל, שאינם מתמצאים בהוראות הדין הישראלי. מה גם, שהבאת מומחה מחו"ל לשם מתן עדות בבית המשפט יקרה מאוד.

מיהו מומחה?

אין קריטריונים פורמאליים להיות אדם מומחה לדין הזר, אך יש חשיבות עליונה ולידע ולמומחיות בתחום.

בפסיקת ביהמ"ש העליון בע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו בע"מ נ' BERG EAST IMPORTS INCפ"ד נד(1) 697, עמ' 707, נקבע:

"קשה להגדיר באופן ממצה מיהו זה שייחשב מומחה לדין זר, אך זאת לומר, כי עורך-דין או משפטן העוסק – בין בפרקטיקה, בין באקדמיה ובין בדרך אחרת – בשיטת המשפט שאותה צריך להוכיח, הינו בעל כישורים לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעותו דין זר." 

ועוד נאמר שם כי;

"אם עדות זו אינה נסתרת בראיה אחרת, ייטה בית המשפט לקבלה, אלא אם על פניה איננה משכנעת."

משרדנו מתמחה במתן חוות דעת לדין זר 

עורכי דין ומשפטנים במשרדנו מתמחים במתן חוות דעת לדין זר, כל אחד בתחומו הוא, ועורכים חוות דעת לדיני סין (לרבות הונג קונג ומקאו), רוסיה ואוקראינה. לצד מומחיות ובקיאות בהוראות הדין הזר, הכנת חוות הדעת דורשת התעמקות בשאלה המשפטית העומדת במוקד חוות הדעת, תוך התייחסות להוראות הרלוונטיות של דיני ישראל והדין הזר, אמנות בינלאומיות רלוונטיות. אנו גם נתייחס לדין שחל במועד הרלוונטי, תוך בחינת שינוי הדינים עם מרוץ הזמן.

משרדנו עוסק במתן חוות דעת בדין הזר וצבר ניסיון בתחומים שונים, לרבות דיני ירושה, מקרקעין, חוזים, אכיפת פסקי חוץ ועוד.