תחזור

מס חברות חדש באיחוד האמירויות: ניתוח

ב-9 בדצמבר 2022, איחוד האמירויות הערביות (להלן: “איחוד האמירויות”) קיבלה את החוק הפדרלי מס’ 47 על מיסוי תאגידים ועסקים (להלן: “חוק מס החברות החדש“, “החוק החדש“). בכתבה קודמת כבר עמדנו על עיקרי החוק הזה. בכתבה זו נעמיק בסוגיות החשובות ביותר של החוק החדש שהוא מציג, כגון  השלכותיו האפשריות על עסקים המנוהלים באיחוד האמירויות או לעסקים המשתמשים במדינה כמקום נוח להתאגדות.

חוק מס החברות החדש מציג את המסגרת העיקרית של הרפורמה המתמשכת במיסוי התאגידים באיחוד האמירויות. בעוד המונחים וההגדרות העיקריים נכללו בחוק החדש, חלק מההסדרים ייקבעו בחודשים הקרובים על ידי קבינט השרים ועל ידי שר האוצר של איחוד האמירויות.

החוק החדש קובע חובת דיווח מס ומטיל מס (בשיעורים שונים) על הכנסה של עסקים הפועלים באיחוד האמירויות או בזיקה אליה. מלבד זאת, החוק החדש קובע הקלות שונות במס ומנגנונים שמפשטים תשלום מס. להלן שיעורי מס החברות לפי חוק מס החברות החדש:

– 9% על הכנסה העולה על הסכום המינימלי שייקבע על ע”י קבינט השרים. המס בשיעור זה יוטל על תושבים  של איחוד האמירויות הערביות, על הכנסת תושבי חוץ המופקת במדינה, וכן על הכנסה של אנשים וישויות משפטיות הרשומים באזורים החופשיים ושלא מזכה שיעור המס  0% .

– 0% על הכנסה שאינה עולה על סכום מינימלי שייקבע על ע”י קבינט השרים. בנוסף, שיעור מס זה חל על הכנסה מזכה של אנשים וישויות משפטיות הרשומים באזור החופשי.

בעקבות החוק החדש דיני מיסים של איחוד האמירויות הופכים להיות יותר דומים לדיני מיסים של מדינות אחרות.

החוק החדש מסווג את כל אנשים וישויות משפטיות המנהלים עסקים באיחוד האמירויות (או קשורים אליה (לקבוצות הבאות: תושבים של איחוד האמירויות, תושבי חוץ, וכן אנשים ואישיות משפטית הרשומים באזור החופשי. על כל קבוצה חלים שיעורי מס שונים.

לפני החוק החדש לא הייתה דרישה לישויות משפטיות ולאנשים פרטים להגיש דוחות מס כלשהם ו/או לדווח על הכנסה כלשהי לרשויות הפיננסיות של איחוד האמירויות (בשונה מדוחות מע”מ). אם כניסת החוק החדש לתוקף (החוק החדש חל על תקופות המס המתחילות ב-1 ביוני 2023 או לאחר מכן )סעיף 69 לחוק החדש)) כל משלמי מס חייבים להירשם ברשות מיסים ולקבל מספר רישום, המהווה תנאי הכרחי לסיווג וזכאות לשיעורי מס מופחתים.

משלמי מס נדרשים להגיש דו”ח מס עבור כל תקופת מס בתוך 9 חודשים מתום התקופה הרלוונטית (תקופת המס הראשונה מתחילה ב-1 ביוני 2023 ומסתיימת ב-31 במאי 2024; תקופת הגשת הדיווח עבור תקופת המס הראשונה מתחילה ב-1 ביוני 2024 ומסתיימת ב-28 בפברואר 2025). אותם מועדים יחולו גם על תשלום מס חברות שמגיע בגין תקופת המס שלגביה מוגש דו”ח.

יש לציין, כי בחוק החדש יש חידוש נוסף: נקבעה רשימת נתונים סטנדרטית שיש לכלול בדוח המס (בדיוק כמו בדיני מיסים במדינות אחרות).

תמחור של עסקאות בין אנשים ו/או ישויות משפטיות קשורים בהתאם לחוק מס חברות חדש (העברות כספיים בתוך קבוצת חברות)

המאפיין הבולט של משטר המשפטי של החוק החדש  הוא רגולציה של מחירי העברה בין אנשים ו/או ישויות משפטיות קשורים. לפי החוק החדש ישנם מספר סוגים של קשר של צדדים העסקה. הכלל הוא שמתקבלות מחירי העברה בעסקאות המבוצעות בין צדדים הקשורים במחיר שוק (arms length principle). אחרת, רשות המיסים של איחוד האמירויות רשאית לא להכיר בעסקה כזו במלואה או בחלקה.

בנוסף לכך, רשות המיסים של איחוד האמירויות רשאית לדרוש ממשלמי במס כאלה לחשוף מידע נוסף על העברותיהם לצדדים קשורים, כמו גם להוכיח את התקיימות של arm’s length principle  ביחס לעסקאות, בתוך 30 יום מיום דרישה זו.

סמכות של הקבינט השרים של איחוד האמירויות הערביות ומיסוי אנשים וישויות משפטיות באזורים חופשיים

כפי שנאמר קודם, ישויות משפטיות ואנשים פרטיים הרשומים ו/או פועלים באזורים החופשיים ועונים לדרישות הקבועים בחוק החדש, יזכו למעמד מזכה, כלומר ייהנו משיעור מס של 0% על הכנסתם המזכה.

חשוב להדגיש, כי שיעור המס של 0% במקרה האמור לעיל חל לתקופה שנקבעה בתקנות פנימיות של אזור החופשי הספציפי ובכל מקרה היא לא תעלה על 50 שנים (סעיף 18 לחוק החדש). זאת ועוד, ניתן להגדיל את שיער המס של 0% עד 9% באמצעות החלטה מיוחדת של הקבינט השרים של איחוד האמירויות.

יש לציין, כי בחוק מס החברות החדש חסרים הסדרים בנושאים רבים, ותחת זאת ניתנה לקבינט השרים ולשר האוצר של איחוד האמירויות סמכות לחוקק חקיקת משנה הנדרשת לביצוע של החוק החדש. יתרה מזו, לקבינט השרים, לרשות המס ולשר האוצר ניתנת סמכות רחבה בפרשנות של חוק החברות החדש.

סמכות של מחוקק המשנה מאפשרת לא רק להעלות את שיעור המס עבור אנשים וישויות משפטיות של האזור החופשי, אלא גם לשנות את הקריטריונים שבהם נדרשים לעמוד אנשים וישויות משפטיות של האזור החופשי כדי לקבל מעמד מזכה (למשל, קריטריונים של שהות הולמת באיחוד האמירויות או של קשר כלכלי של פעילות עסקית לאיחוד האמירויות). נוסף על כך, ניתן לשנות את התוכן של דוחות מס, לבקש את המידע הנוסף ולהכניס תמריצי מס והקלות חדשות (ניתן להתאים גם את ההסדרים הקיימים).

יש לציין, כי כל הדרישות והתמריצים הללו חלים הן על אנשים פרטים ועל ישויות משפטיות המנהלים פעילות עסקית באזורים החופשיים של איחוד האמירויות.

מסקנות ונקודות מבט נוספות

לאור האמור לעיל, חוק מס החברות החדש משנה באופן דרסטי את המסגרת המשפטית של דיני המס של איחוד האמירויות. החוק החדש מכניס לשימוש דוחות מס סטנדרטיים ותיעוד דוחות הכנסה, על כן איחוד האמירויות מפסיקה להיות מקלט מס, כפי שהיא הייתה קודם לכך עבור עסקים ואנשים שונים, המנהלים פעילויות עסקיות בכל רחבי העולם. הדרישות מהגופים כדי שייחשבו ל”אישיות אזור חופשי מוטבת” הן מהותיות והן כפופות להבהרות נוספות על ידי קבינט השרים של איחוד האמירויות.

חשוב להזכיר כי לקבינט השרים של איחוד האמירויות ניתן שיקול דעת רחב בפרשנות ובמילוי החסר של החוק החדש.

תוצאה טבעית של שינוי החקיקה האחרון הזה היא דרישה מוגברת לשירותי חשבונאות ודיווח מס עבור כל החברות באיחוד האמירויות, הן באזורים חופשיים והן מחוצה להם. מלבד זאת, חברות הרשומות  באיחוד האמירויות גופא  ובמדינות המפרץ הפרסי, ישקלו, באם לעבור לאזורים חופשיים ולהנות מזכאות לשיעור מס מופחת.

יש לצפות להתפתחויות נוספות בנושא זה במהלך החודשים הקרובים.