תחזור

איחוד האמירויות הערביות חוקקה חוק מס חברות חדש

In December 2022, the United Arab Emirates (hereinafter: the ” UAE “) enacted a new Federal Law No. 47 on Corporate and Business Taxation (hereinafter: the ” Corporate Tax Law “, the ” New Law “) [1] which reflects the ongoing reform of the tax laws of United Arab Emirates. The main issue of the new law is the introduction of a corporate tax rate of 9% in the country.

על מי חל המיסוי החדש?

החוק החדש חל על אנשים וישויות משפטיות, תושבי איחוד האמירויות ותושבי חוץ, כולל אלו שרשומים באזורים החופשיים של איחוד האמירויות, אולם שיעור המס באזורים חופשיים יכול להיות נמוך עד כדי 0%.

החייבים במס יכולים להיות הן תושבי המדינה והן לא תושבים. האנשים הבאים נחשבים לתושבים למטרות החוק החדש:

(א) אישיות משפטית שהתאגדה באיחוד האמירויות (כולל האזורים החופשיים של איחוד האמירויות);

(ב) אישיות משפטית שהתאגדה מחוץ לאיחוד האמירויות אך מנוהלת ונשלטת מאיחוד האמירויות;

(ג) אדם פרטי המנהל פעילות עסקית או עסקים באיחוד האמירויות;

תושבי החוץ החייבים במס הם הן אדם והן אישיות משפטית אם הם עונים על אחד מהמצבים הבאים:

(א) הם ממוקמים באופן קבוע באיחוד האמירויות (בהתאם לסעיף 14 לחוק החדש);

(ב) הם מפיקים רווחים באיחוד האמירויות (ובמקרים מסוימים אף מחוץ לאיחוד האמירויות);

(ג) הם בעלי קשר מסוים לאיחוד האמירויות (המונח יובהר בעתיד על ידי קבינט השרים של איחוד האמירויות).

מהי הכנסה שמוטל עליה מס לפי החוק החדש?

עבור תושב שהוא תאגיד, ההכנסה החייבת במס היא כל הכנסה שמקורה הן באיחוד האמירויות והן מחוץ לאיחוד האמירויות. עבור תושב שהינו אדם פרטי, ההכנסה החייבת במס היא ההכנסה הקשורה לפעילות עסקית או עסקים המתנהלים באיחוד האמירויות. עבור תושב חוץ, ההכנסה חייבת במס אם ניתן לייחס אותה לאיחוד האמירויות.

האם יש לדווח על ההכנסה החייבת במס לרשות המסים של איחוד האמירויות?

מתאריך 1 ביוני 2023 (יום תחילת תקופת המס), על החייב יש לקבל מספר נישום (הסדר שלא היה לפני כן) ולדווח על הכנסתו לרשות המסים של איחוד האמירויות.

האם יש תמריצי מס עבור הישויות הרשומות באזורים החופשיים של איחוד האמירויות הערביות?

ההכנסה של אנשים ואישיות משפטית הרשומים באזור החופשי תהיה כפופה לשיעור המופחת – 0%,  אם הם יעמדו בקריטריונים המסוימים (חלק מהקריטריונים טרם נקבעו). יחד עם זאת, יש להדגיש כי שיעור של 0% יינתן לתקופה מירבית של עד 50 שנה בלבד. בנוסף, ניתן להעלות את שיעור המס הזה עד לשיעור של 9% בהתאם להחלטה המיוחדת של הקבינט של איחוד האמירויות.

האם יש תמריצי מס לקבוצות חברות?

אם קבוצות חברות עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק החדש (arm’s length criteria), עסקאות בין ישויות כאלה אינן ממוסות לפי החוק החדש.


חוק פדרלי חדש מס’ 47 על מיסוי תאגידים ועסקים נכנס לתוקף וחל על תקופות מס המתחילות ב-1 ביוני 2023 או אחריו (סעיף 69 לחוק החדש). החוק החדש משנה באופן דרסטי את המסגרת החוקית של מיסים של איחוד האמירויות. כך, איחוד האמירויות חדלה להיות מדינה ללא מס על הכנסה, כפי שהייתה פעם עבור כל סוגי עסקים ואנשים, לרבות עבור אנשים וישויות משפטיות הרשומים באזורים החופשיים

חשוב לציין כי לקבינט השרים של איחוד האמירויות ניתן שיקול דעת רחב בפרשנות ובמילוי החסר בחוק החדש ולצורך כך תידרש חקיקה משנה נוספת.


[1] https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2022/12/Federal-Decree-Law-No.-47-of-2022-EN.pdf.